Reklama

Strona główna

Polska ma gotowy system C4ISR. Prezentacja Comarch na MSPO

Fot. Defence24.pl.
Fot. Defence24.pl.

Comarch prezentuje na tegorocznym Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego zautomatyzowany system wsparcia dowodzenia CDP (Comarch Defence Platform), który zapewnia świadomość sytuacyjną dla stanowisk dowodzenia od plutonu do szczebla dywizji. To produkt wytwarzany przez polskich inżynierów i dostarczany przez polską firmę informatyczną Comarch.

Opracowany w Polsce system CDP to w pełni zintegrowany, zautomatyzowany systemem wsparcia dowodzenia klasy C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), który według producenta gwarantuje dowódcom pełną świadomość sytuacyjną (SA) poprzez proces pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, analizy i dystrybucji danych w procesie dowodzenia właściwym ich szczeblom.

Platforma systemowa CDP została stworzona na bazie systemu „matki” o nazwie: COMARCH C3ISR, który był pierwszym systemem klasy C4ISR wytworzonym przez spółkę COMARCH i przetestowanym z sukcesem w ramach ćwiczenia NATO CWIX 2015, w ramach ćwiczeń poligonowych na Ośrodku Szkolenia Poligonowego WĘDRZYN. Był on również prezentowany w ramach targów MSPO 2015 w Kielcach, podczas których zgłoszono go do nagrody DEFENDER 2015.

Opracowując CDP wykorzystano doświadczenia, pozyskaną i nadal zdobywaną wiedzę, dzięki czemu nowe rozwiązanie ma poszerzone funkcjonalności i większe możliwości. Przykładowo, dzięki współpracy z zagranicznymi partnerami technologicznymi, istnieje obecnie możliwość implementacji modułów systemowych nie występujących jeszcze i nie produkowanych obecnie w Polsce, takich jak np. LINK 22.

System nie wymaga oprogramowania klienckiego na komputerach użytkowników i działa przy wykorzystaniu pozycji GPS pozyskiwanej ze sprzętu łączności, którym mogą być: radiostacje taktyczne, systemy teleinformatyczne, węzły łączności oraz wojskowe (lub w razie konieczności komercyjne) odbiorniki sygnału GPS.

Najogólniej rzecz biorąc CDP pozwala na:

 1. realizację zadań wykonywanych przez systemy wsparcia dowodzenia C2I (Command, Control,Intelligence);
 2. pozyskiwanie i gromadzenie informacji oraz danych rozpoznawczych z różnych rodzajów środków łączności dowodzenia, elementów rozpoznania oraz innych systemów dowodzenia;
 3. przetwarzanie i analizę informacji oraz danych rozpoznawczych na wszystkich szczeblach dowodzenia operacyjnego, taktycznego i narodowego;
 4. wymianę danych i ich dystrybucję na wszystkich szczeblach dowodzenia operacyjnego, taktycznego i narodowego (dystrybucja i wymiana wiadomości oraz danych odbywa się za pośrednictwem komunikatora wchodzącego w skład systemu, który jest w nim integralnym modułem).

Dzięki temu system CDP gwarantuje pełne wsparcie informacyjne dla prowadzonych działań w zakresie zapewnienia zdolności bojowej i bezpieczeństwa wojsk w trakcie prowadzonych operacji. Wspiera on również proces archiwizacji danych celem ich wielokrotnego wykorzystania. Proces ten obejmuje również dostęp do danych surowych i nieustrukturyzowanych przy jednoczesnym, dynamicznym i w pełni kontrolowanym procesie prowadzenia łączności bezpiecznej pomiędzy systemem a stanowiskiem dowodzenia.

Według spółki Comarch architektura logiczna i funkcjonalna systemu CDP bazuje na sprawdzonych w działaniu najlepszych rozwiązaniach na świecie. Przewagą CDP nad innymi, obecnie stosowanymi rozwiązaniami tej klasy, ma być jego pełna skalowalności, modułowa budowa, możliwości modyfikowania interfejsu użytkownika oraz zapewnienie dostępu do kodów źródłowych poprzez udostępnienie narządzi SDK (software development kit).

Przy czym przez skalowalność rozumie się możliwość zaimplementowania tego systemu od szczebla pojedynczego żołnierza w laptopie oraz przez komputery przenośne i stanowiskowe jako element polowych stanowisk dowodzenia, od szczebla plutonu, kompanii po mobilne lub stacjonarne stanowiska dowodzenia szczebla pułku, brygady lub dywizji. Nie wyklucza się możliwości wsparcia procesu dowodzenia i podejmowania decyzji przez CDP także dla szczebla narodowego. System wspomaga więc proces dowodzenia na wszystkich jego szczeblach: taktycznym, operacyjnym i strategicznym.

Twórcy systemu Comarch Defence Platform położyli szczególny nacisk na bezpieczeństwo przesyłanych i przetwarzanych informacji oraz wysoką wydajność. Zaimplementowano w nim mechanizmy bezpieczeństwa, pełną separację modułu komunikacyjnego wymiany danych z jądrem systemu - eliminując w ten sposób ryzyko kradzieży danych, nieuprawniony dostęp i zapewniając jednocześnie pełne panowanie kryptograficzne.

C4ISR1
System Comarch Defence Platform – fot. Comarch

Co wchodzi w skład systemu CDP?

Infrastruktura teleinformatyczna systemu CDP obejmuje zautomatyzowane miejsca pracy osób funkcyjnych, w tym dowódców wszystkich szczebli (od poziomu wozu bojowego do drużyny), żołnierzy spieszonych, a także bezpośrednio sensory i efektory (uzbrojenie). Jest on oparty o modułową otwartą architekturę, bazującą na software’owych rozwiązaniach komercyjnych (COTS).

System zdolny jest do przetwarzania i przekazywania danych z niemal wszystkich rodzajów środków łączności, nie dyskryminując żadnego z nich. Przy czym CDP może być wyposażony w autonomiczne środki łączności, a pozyskiwanie i dystrybucja danych może odbywać się za pośrednictwem teleinformatycznych sieci dowodzenia, czy centralnych węzłów łączności przy wykorzystaniu w pełni kompatybilnego interfejsu komunikacyjnego.

Budowa „logiczna” systemu CDP

Architektura logiczna systemu Comarch Defence Platform jest podzielona na trzy główne komponenty/moduły: KOMUNIKATOR, C2MAPY i JOINT ISR. Są one zintegrowane, a ich współdziałanie jest realizowane w całkowicie zautomatyzowanym procesie na wszystkich możliwych punktach styku tworząc spójny i kompletny system. Dystrybucja informacji w tym systemie odbywa się przy wykorzystaniu wewnętrznej szyny dystrybucji danych.

Moduł KOMUNIKATOR odpowiada za wymianę informacji z innymi systemami i transmisję danych, wspierając takie funkcje jak:

 • Wymiana wiadomości (trzema metodami), ich predefiniowanie, liczenie i ustalanie priorytetów wysyłania (priorytet akcji i treści);
 • Wymiana danych przy wykorzystaniu protokołu szybkich łączy TCP/IP oraz połączeń radiowych o niskiej przepustowości za pomocą protokołu UDP/IP;
 • Transmisja danych w sieciach radiowych zgodna z STANAG 5066;
 • Współpraca z innymi systemami dowodzenia za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego: JREAP –B/C, LINK 16, Link 11, NFFI/FFI;
 • Przekazywanie wiadomości alarmowych i informacji krytycznych;
 • Przesyłanie załączników w dowolnym formacie, ze szczególnym uwzględnieniem formatów graficznych wzbogaconych o dane referencyjne GEO;
 • Pełna integracja z pozostałymi dwoma modułami;
 • Współdzielenie bazy danych (zarówno centralnej, jak i lokalnej) w tym synchronizacja i aktualizacja bazy danych w standardzie MIP.
 • Szkolenia w oparciu o moduł szkolenia CBT (systemy zintegrowany jest z systemami symulacji opartymi o protokoły DIS / HLS i funkcjonalności e-learningu).

Moduł C2MAPY odpowiedzialny za budowę świadomości sytuacyjnej pola walki i jej wizualizację na mapie. Jest to tzw. „komponent mapowy”, w którym w sposób całkowicie zautomatyzowany pojawiają się pozycje użytkowników na podstawie danych z GPS, parametry obiektów, aktualna sytuacja taktyczno-operacyjna (COP) oraz atrybuty. Wszystkie informacje wyświetlane są na mapie, jak również w formie okien informacyjnych.

Moduł JOINT ISR odpowiada za gromadzenie, analizę, przetwarzanie, indeksowanie, wyświetlanie informacji oraz strumieni danych rozpoznawczych z urządzeń sensorycznych takich jak kamery, aparaty fotograficzne, czujniki. Jego zadaniem jest wsparcie procesu rozpoznanego obrazu pola walki, co może stanowić kluczowy punkt np. w przypadku działań Grup Szybkiego Reagowania NATO.

System Comarch Defence Platform wspiera proces decyzyjny poprzez rozpoznanie geoprzestrzenne GEOINT (GEOspatial INTelligence). Oficerowie rozpoznania mogą skorzystać z narzędzi do automatycznej analizy zobrazowań ziemi (IMINT), w tym do wykrywania zmian i anomalii oraz wykonywania analiz terenowych i sieciowych.

Comarch
Fot. Defence24.pl.

Co dokładnie realizuje system Comarch Defence Platform?

System CDP zapewnia realizację następujących funkcji i usług:

 1. Pozyskiwanie, zbieranie, gromadzenie, przetwarzanie  i dystrybucję (w jednolitym zintegrowanym procesie) danych oraz wiadomości rozpoznawczych do autoryzowanych użytkowników końcowych i klientów systemu oraz od i do wszystkich wymaganych komponentów systemu dowodzenia;
 2. Planowanie operacyjne;
 3. Wsparcie procesu dowodzenia i realizację procesu wymiany informacji od szczebla podstawowego przez szczebel taktyczny, operacyjny do strategicznego (narodowego) przy wykorzystaniu w pełni zautomatyzowanych procesów i narzędzi systemowych;
 4. Odbieranie, przetwarzanie, zapisywanie, analizowanie, oraz dystrybucję informacji w formacie graficznym (zdjęcia, rysunki, grafiki, projekty, prezentacje, materiały video w różnych formatach);
 5. Zapewnienie zautomatyzowanego procesu dowodzenia polegającego na stawianiu zadań dla poszczególnych szczebli dowodzenia i elementów rozpoznawczych za pomocą dokumentów tekstowych, formatek meldunkowych, dokumentów rozkazodawczych, szkiców, rysunków i grafik - w tym grafik komputerowych wykonywanych z wykorzystaniem narzędzi systemowych;
 6. Zapewnienie pełnej integralności, kompatybilności oraz współpracy z innymi systemami dowodzenia i współdziałanie w strukturach Sił Zbrojnych RP poprzez modyfikowalny interfejs komunikacyjny;
 7. Zapewnienie współdziałania wielu różnego rodzaju środków łączności, źródeł danych, systemów teleinformatycznych - wliczając w to środki nieetatowe i komercyjne, poprzez zintegrowany moduł komunikacyjny z mechanizmem konfiguracji i doboru parametrów połączenia interfejsu komunikacyjnego. System jest zdolny do jednoczesnego (na tyle ile to możliwe biorąc pod uwagę parametry techniczne dostępnych środków łączności) odbierania i przekazywania informacji;
 8. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, pełnego panowania kryptograficznego z dostępem do kodów źródłowych, w procesie pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania i dystrybuowania danych, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej efektywności i wydajności;
 9. Pełne zobrazowanie sytuacji taktycznej (COP - common operational picture, JCOP - joint common operational picture) na mapie i realizację tego procesu w czasie rzeczywistym z synchronizacją i przetwarzaniem danych rozpoznawczych oraz pozostałych informacji z wielu źródeł jednocześnie;
 10. Możliwość tworzenia zcentralizowanych, baz danych, przy wykorzystaniu systemu rejestracji i archiwizacji. System CDP jest zdolny do bieżącego wykorzystywania, przetwarzania, analizowania posiadanych informacji przy jednoczesnej realizacji zautomatyzowanego procesu transformacji i dystrybucji danych. Bazy danych w które wyposażony jest system umożliwiają oprócz integralnego procesu zarządzania informacją, jej analizowanie, katalogowanie i bieżący dostęp do zasobów przez obsługę z wykorzystaniem narzędzi systemu, jak również autoryzowane osoby funkcyjne stanowiska dowodzenia;
 11. Zbieranie i pozyskiwanie danych z dowolnie wybranego rejonu odpowiedzialności, z elementów dowodzenia i przydzielonych elementów rozpoznania oraz ich przetwarzanie i analizowanie. System zdolny jest do przetwarzania, transformacji i wymiany modeli danych - w tym przetwarzania ich na wiadomości rozpoznawcze dowolnego szczebla, a następnie wyświetlenia ich w aktualnej formie na podkładzie mapowym;
 12. Zobrazowanie graficzne pozyskanych danych w wersji surowej, danych przetworzonych (w tym danych rozpoznawczych) realizując przy tym funkcję pokrycia terenu (mozaikowania) i planowania operacyjnego z aktualizacją graficzną (w czasie zbliżonym do rzeczywistego) wyświetlanych danych oraz z dostarczaniem informacji szczegółowych na temat wyświetlanych danych, obiektów i rejonów odpowiedzialności. System posiada jednocześnie funkcjonalność zobrazowania graficznego i informacji szczegółowych o celach i obiektach latających na podstawie otrzymanych informacji.

C4ISR1
Funkcjonalność systemu Comarch Defence Platform – fot. Comarch

Zobrazowanie graficzne systemu CDP

Zobrazowanie graficzne systemu Comarch Defence Platform pozwala na:

 1. Graficzne zobrazowanie aktualnej sytuacji taktycznej i operacyjnej w czasie zbliżonym do rzeczywistego za pomocą standardowych symboli wojskowych zdefiniowanych w dokumencie APP 6(B), we wskazanym rejonie działań z liniami rozgraniczenia i koordynacji, w tym realizując funkcję przeskoku operacyjnego, oraz symulacji sytuacji taktycznej;
 2. Odzwierciedlanie planu działania poszczególnych elementów rozpoznania, oraz wszystkich planowanych i realizowanych zadań przez te elementy w postaci warstwowej - odzwierciedlane w czasie zbliżonym do rzeczywistego, odpowiadające rodzajom wojsk i szczeblom dowodzenia (stanowiskom operatorów systemu), jak również innych komponentów;
 3. Dostarczenie informacji o statusie elementów rozpoznania - wliczając w to informacje szczegółowe (pakiet SA);
 4. Określanie informacji o położeniu wszystkich śledzonych elementów, ich stanie, ukompletowaniu oraz możliwościach elementów podległych aktualnemu szczeblowi dowodzenia w rejonie działań, informacji o potencjalnych celach, oraz możliwościach i planach przeciwnika oraz dodatkowo możliwość wyświetlania informacji o statusie sił własnych i przeciwnika.
 5. Monitorowanie w postaci zobrazowania graficznego ruchów wojsk (w czasie zbliżonym do rzeczywistego), wskazanych do śledzenia obiektów (pododdziałów, samolotów, okrętów, pojazdów, transportów, ludzi itp.) włączając w to informacje szczegółowe dotyczące typu, konfiguracji, przynależności, kursu, prędkości, odległości, wysokości, statusu obserwowanego obiektu oraz informacji pozyskanych z zasobów bazy danych, systemu analitycznego, warunków terenowych, zasięgów łączności (z uwzględnieniem parametrów przydzielonych środków łączności), zasięgów widzialności, analizy terenu, ewentualnych zagrożeń w rejonie działania podległych lub wydzielonych komponentów jak również rejonów: skażeń, zastrzeżonych lub wydzielonych z ruchu;
 6. Wyświetlanie danych multimedialnych takich jak zdjęcia, filmy, materiały video w różnych formatach oraz wszystkich danych otrzymywanych od elementów rozpoznania i systemów sensorycznych, w które są wyposażone komponenty przydzielone do systemu;
 7. Archiwizację oraz zapisywanie prezentowanych obrazów, zdjęć, map, plików graficznych oraz przetwarzania i analizowania tych danych w celu ich eksportu do innych rodzajów oprogramowania;
 8. Dynamiczne wyłączanie, ponowny wybór i włączanie wybranego formatu mapowego (w trakcie pracy systemu), możliwość dynamicznego centrowania przy wykorzystaniu współrzędnych geograficznych w formacie wybranym uprzednio przez operatora - w tym zdjęć satelitarnych, lotniczych lub innych w celu wyboru wskazanego obiektu lub rejonu działania;
 9. Wyświetlanie panchromatycznych, wielospektralnych, hiperspektralnych i radarowych warstw wektorowych na podkładzie mapowym lub innym formacie danych wyświetlanych w systemie, włączając w to zdjęcia satelitarne, lotnicze, itp.;
 10. Przeprowadzanie procesu ortorektyfikacji (przetworzenia obrazu pozyskanego z rozpoznania lotniczego lub satelitarnego w celu usunięcia zniekształceń wynikających z nachylenia zdjęcia oraz różnic wysokości powierzchni terenu), generowanie map spadków i ekspozycji oraz cieniowanej rzeźby terenu, wyznaczanie tras i zasięgów dojazdów, analiza widoczności, wykrywanie zmian, anomalii i innych procesów;
 11. Podłączanie do zasobów online z chmury obliczeniowej w postaci usług sieciowych, przy pełnej interoperacyjności z innymi platformami graficznymi;
 12. Automatyczny proces wymiany danych z wykorzystaniem standardu MIP 3.1.4 oraz protokołów komunikacyjnych takich jak TCP/IP, i SMTP oraz radiowych łączy o niskiej przepustowości z wykorzystaniem protokołu UDP/IP i kanałów radiowych szerokopasmowych TCP/IP.

Przy czym system COMARCH C3ISR jest narzędziem pozwalającym na wymianę wszelkich niezbędnych informacji pomiędzy narodowymi informatycznymi systemami dowodzenia. Ponadto oferuje on zautomatyzowany proces wyświetlania aktualnej sytuacji w sposób graficzny w czasie rzeczywistym na stanowiskach operatorskich każdego szczebla.

C4ISR
Architektura systemu Comarch Defence Platform – fot. Comarch

Zgodność ze standardami NATO

System CDP posiada zaimplementowane protokoły zgodne ze standardami przesyłania informacji (STANAG 5066) przy wykorzystaniu teleinformatycznego systemu pracującego na stanowisku dowodzenia oraz przydzielonych węzłów łączności. Pozyskiwanie, przygotowanie, przetwarzanie, analizowanie oraz dystrybucja danych są zgodne z porozumieniem standaryzacyjnym STANAG 5500.

Zapewniono również funkcjonalności zgodne ze standardami NATO w zakresie:

 • Skalowalnej bazy danych w standardzie MIP 3.1.4 zdolnej do realizacji procesu nagrywania, archiwizacji, odzyskiwania danych przetworzonych, analizowania, przetwarzania, automatycznej wymiany danych przy wykorzystaniu protokołu szybkich łączy TCP/IP, oraz radiowych łączy o niskiej przepustowości z wykorzystaniem protokołu UDP/IP;
 • Połączeń radiowych o niskiej przepustowości za pomocą UDP/IP z takimi standardami jak: JREAP - B / C, LINK-16, LINK 11, NFFI / FFI - ADatP-36 ADatP-34 ADatP-3 i inne;
 • Zaawansowanego silnika graficznego realizującego wielofunkcyjny proces zobrazowania w czasie zbliżonym do rzeczywistego, funkcji wyświetlania, odświeżania, uaktualniania danych, przyjmowania, przekazywania, analizowania, przetwarzania i archiwizacji zasobów zgodnie z porozumieniami standaryzacyjnymi takimi jak: STANAG 4545, 4609, 4607, 3377, 5500, jak również udostępniania i pobierania danych w warstwie NVG wersji 1.5;
 • Przedstawiania warstwowego 3D, uwypuklania przedmiotów, obiektów terenowych wskazanych na wyświetlonych mapach, uwypuklania warstwowego rejonów działania, skalowania map, dokonywania zmian wielkości wyświetlanych obiektów;
 • Zaznaczania wyznaczonych obiektów lub rejonów działania, wklejania pozyskiwanych danych rozpoznawczych na mapie, zapisywania ich w formie plików graficznych oraz archiwizacji w wybranym przez użytkownika formacie;
 • Wyświetlania danych z czujników kilku urządzeń sensorycznych;
 • Dystrybucji danych na nośniki wymiany z innymi systemami i narzędziami dla przykładu: Microsoft Word, Excel, Power Point, Adobe, itd.;
 • Wymagań zabezpieczenia geograficznego system zapewniającego pełną funkcjonalność dla podstawowych układów odniesienia takich jak WGS-84, UTM, GEOREF, MGRS, oraz posiadanie funkcjonalność przetwarzania danych rastrowych w formacie CADRG czy GEOTIFF, danych wektorowych w formacie VPF oraz przetwarzanie DTED poziom 3 (przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z dokumentami NATO – STANAG 4545 i STANAG 4609);
 • Wyświetlania i edycji map podkładowych, zobrazowań lotniczych , selekcji danych podczas pracy systemu, obsługa formatów: GEOTIFF, CADRG, DTED 0,1,2,3, GIF, GRIB, HGT, HRE, NITF 2.0, NITF 2.1, NSIF 1.0, TIFF

Sprawdzona interoperacyjność

System COMARCH C3ISR zadebiutował w 2015 r. na corocznym ćwiczeniu CWIX (Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise). Podczas tych ćwiczeń, które są ukierunkowane na testowaniu interoperacyjności systemów teleinformatycznych w środowisku sojuszniczym, użytkownicy Comarch C3ISR przeprowadzili ponad 150 testów z 19 systemami.

W ramach ćwiczenia NATO CWIX 2015 system COMARCH C3ISR był testowany np. pod kątem zgodności ze standardami: NFFI, Link16, MIP-DEM BLOCK 3.1, ADatP-3, NSIF, WMS/WFS. Rozwiązanie uzyskało bardzo wysoki wynik – 99 proc. testów zakończyło się sukcesem.

Platforma systemowa CDP została przetestowana w tym roku z sukcesem na ćwiczeniu NATO CWIX 2016 i jest prezentowana w ramach targów MSPO 2016. W międzyczasie sprawdzono, że współpracuje ona z takimi platformami sprzętowymi jak: RADION – firmy TRANSBIT, sprzętem radiowym oraz komponentami sprzętowymi ŁEBA – firmy CTM (Centrum Techniki Morskiej) oraz zagranicznych partnerów spółki Comarch takich firm jak DRS Technology, czy Izraelskiej ELTY - system DRON GUARD. .Comarch przy tworzeniu platformy systemowej CDP, oraz przy tworzeniu szerokiej gamy pozostałych produktów przeznaczonych dla sektora zbrojeniowego  intensywnie współpracuje z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych.

Artykuł opracowano na podstawie materiałów Comarch SA.

Źródło:MSPO / MSPO Defence24
Reklama

Komentarze

  Reklama