Regulamin dotyczący komentarzy

Regulamin korzystania z serwisów

Regulamin Świadczenia Usług (dalej: „Usługi”) przez Defence24 Sp. z o. o. w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

Usługodawcą jest Defence24 Sp. z o. o. („Usługodawca”, lub „D24”) z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 113-285-75-83, REGON: 146224999, adres e-mail: biuro@defence24.pl, nr tel.: (+48 22) 22 890 02 95 (w godzinach od 9:00 do 17:00), 
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
D24 jest wydawcą następujących serwisów: defence24.pl, defence24.com, energetyka24.com, cyberdefence24.pl, infosecurity24.pl, space24.pl. Redakcje serwisów mieszczą się pod adresem siedziby D24.
Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone przez Usługodawcę, z wyłączeniem usług lub zakresu usług podlegających pod odrębne regulaminy.

II. Zakres usług

• Usługami są w szczególności:
• dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe lub ustawy o radiofonii 
i telewizji, zapewniający możliwość zapoznania się z treścią materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym;
• usługi sprzedaży produktów lub usług w tym usługi świadczone w ramach mechanizmu informatycznego zapewniającego możliwość zawierania umów dotyczących określonych produktów lub usług:
• dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji Usługobiorcy w oparciu o dostarczone informacje, w szczególności poprzez analizę jego aktywności;
• możliwość korzystania z Archiwum polegająca na udostępnieniu artykułów 
i materiałów prasowych o charakterze archiwalnym;
• możliwość korzystania z forum dyskusyjnego („Forum”) polegająca na dodawaniu komentarzy oraz ich wyświetlanie;
• przesyłanie newsletterów;
• aplikacja mobilna („Aplikacja Mobilna”).

• Usługodawca określa rodzaje Usług wymagających zarejestrowania lub podania określonych danych osobowych, jak również określa rodzaje Usług, o których mowa 
w ust. 1 powyżej.
• Aplikacja Mobilna jest dostępna do nieodpłatnego pobrania na urządzenie przenośne ze sklepu Google Play (w przypadku urządzeń́ działających w systemie Android) jak również̇ ze sklepu App Store (w przypadku urządzeń́ działających w systemie iOS).
• Oferta świadczenia Usług jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia albo zmiany zasad ich świadczenia. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania albo zmiany zasad świadczenia Usług w drodze zmiany Regulaminu, bądź w zakresie nieokreślonym Regulaminem, informując o tym w sposób określony w Regulaminie, z zastrzeżeniem zachowania praw wynikających z wniesienia opłaty na poczet świadczenia Usług.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo zamieszczania informacji o promocjach w zakresie udostępniania Usług, o których mowa w punkcie 1 powyżej.

III. Warunki techniczne

• W celu prawidłowego i pełnego korzystania z Usług, Usługobiorcy powinni dysponować:
• urządzeniem końcowym z dostępem do sieci Internet;
• najnowszą wersją przeglądarki internetowej: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Apple Safari, obsługującą technologie cookies;
• aktywnym kontem poczty elektronicznej.
• Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania i pełnego korzystania z Usług wymaga urządzenia przenośnego (smartfona, tabletu) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS albo Android.

IV. Zawarcie i rozwiązanie umowy o świadczenie usług

Usługodawca określa rodzaje Usług bezpłatnych i odpłatnych.
Zawarcie niektórych umów o świadczenie Usług bezpłatnych i odpłatnych wymaga zarejestrowania. Utworzone w procesie rejestracji: Konto oraz Login Usługobiorcy mogą być przypisane tylko do jednego Usługobiorcy, przy czym może on posiadać tylko jedno Konto.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług bezpłatnych następuje w momencie dokonania jakiejkolwiek czynności.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych niewymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę, które następuje poprzez wniesienie przez Usługobiorcę opłaty w wysokości i w sposób określony przez Usługodawcę.
Zawarcie umowy o świadczenie Usług odpłatnych wymagające zarejestrowania następuje w momencie złożenia zamówienia na daną Usługę przez Usługobiorcę zgodnie z instrukcją. Do momentu rozpoczęcia świadczenia tej Usługi Usługobiorca może dokonywać zmian w złożonym zamówieniu korzystając z Konta.
Usługodawca zastrzega, że niektóre ze świadczonych przez niego Usług mogą wymagać podania przez Usługobiorcę danych osobowych, bez konieczności zarejestrowania. Usługodawca określa rodzaje tych Usług.

V. Płatności

Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług odpłatnych po ich opłaceniu.
Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty określa Usługodawca.
Płatności mogą być realizowane za pośrednictwem systemu PayU.pl, obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 186, KRS nr 0000274399, 
NIP: 7792308495, REGON: 300523444.
Płatności za pośrednictwem systemu PayU.pl, w zależności od ich dostępności, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów; w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.
Usługodawca udostępnia również płatności automatycznie odnawialne.
Dokonanie płatności automatycznie odnawialnych jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą. Usługobiorca ma możliwość wybrania automatycznego przedłużania okresu korzystania z opłaconej Usługi objętej tym systemem, na kolejny okres dostępny dla tej Usługi, z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Usługobiorcy zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi w takim systemie na dalszy ww. okres, mogą być anulowane przez Usługobiorcę:
a) w terminie najpóźniej na 48h przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi objętej prenumeratą/subskrypcją;
b) przy właściwej prenumeracie/subskrypcji autoodnawialnej po zalogowaniu do panelu / konta Usługobiorcy na stronie www.defence24.pl

W przypadku nieanulowania przez Usługobiorcę prenumeraty/subskrypcji w tym terminie, Usługa zostanie zakończona w dacie określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. W innym przypadku Usługa będzie kontynuowana na kolejne okresy korzystania z Usługi. Usługobiorca będzie każdorazowo informowany przez Usługodawcę o fakcie automatycznego przedłużenia zamówionej prenumeraty/subskrypcji Usługi przy wyborze przez Usługobiorcę płatności cyklicznych z zachowaniem wskazanych powyżej warunków.”

W przypadku wniesienia przez Usługobiorcę opłaty w wysokości wyższej niż określona 
w obowiązującym cenniku, Usługodawca zwraca nadwyżkę Usługobiorcy.

VI. Prawa i obowiązki stron

Usługodawca dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji. Usługodawca zastrzega, iż wszystkie wiadomości 
i materiały (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną przewidzianą 
w szczególności zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych Usługobiorca ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów 
i wiadomości wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione. Zasady korzystania z utworów w rozumieniu Prawa autorskiego, wykraczającego poza ramy dozwolonego użytku określa odrębny regulamin.

Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Usług mogą wystąpić przerwy w celu aktualizacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych, a także z innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy (jak siła wyższa, działanie lub zaniechanie osób trzecich, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, itp.).

Usługobiorcy obowiązani są postępować zgodnie z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz przestrzegać powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
Usługobiorca może korzystać z utworów i/lub baz danych jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywane 
w całości lub w istotnej części co do jakości lub ilości.

W przypadku, gdy Usługodawca w celu świadczenia Usługi wymaga podania przez Usługobiorcę adresu e-mail, Usługobiorca zobowiązany jest podać prawdziwy adres e-mail, 
tj. taki pod którym odbiera korespondencję. Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o zmianie swego adresu e-mail poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres e-mail Usługodawcy. W przypadku niepoinformowania Usługodawcy o zmianie adresu e-mail, uważa się, że wszelkie oświadczenia i informacje wysłane przez Usługodawcę do Usługobiorcy na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w formularzu zostały prawidłowo doręczone, z zastrzeżeniem unormowań dotyczących Konsumentów.

VII. Zasady zamieszczania wpisów

Usługobiorca zobowiązany jest posiadać uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia komentarzy i Wpisów w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

Niedopuszczalne jest publikowanie treści bezprawnych.

VIII. Odpowiedzialność

O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w takim w zakresie w jakim odpowiedzialności nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych znajdujących się w domenach podmiotów trzecich oraz za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Usługobiorców, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Usługodawcę do Usługobiorcy.
Usługodawca zastrzega, że wszelkie treści mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być traktowane w sposób prawnie wiążący pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że informacje zamieszczone w ramach udostępnianych materiałów, jak w szczególności wszelkiego rodzaju dane, porady 
i wskazówki, w tym np. z zakresu informacji giełdowych - nie zastąpią porad ani wskazówek udzielonych przez eksperta w tej dziedzinie na podstawie szczegółowej analizy wszystkich okoliczności danego przypadku. Wskazane wyżej treści są przygotowywane z dołożeniem starań, aby były poprawne merytorycznie i aktualne, jednakże Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność czy możliwość zastosowania się do zawartych w nich danych, wskazówek, porad, itp., ani za skutki ich zastosowania.
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność na zasadach przewidzianych na mocy przepisów bezwzględnie obowiązujących.
Usługobiorca ponosi w szczególności odpowiedzialność za ujawnianie Hasła lub Loginu oraz ujawnianie danych osobowych.

IX. Przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w Polityce Prywatności.

X. Postępowanie reklamacyjne

Reklamacje Usługobiorca może składać w formie wiadomości e-mail biur@defence24.pl oraz pisemnej, w tym za pomocą listu poleconego, na adres siedziby D24. O ile obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługobiorca może złożyć reklamację w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. W przypadku prenumeraty publikacji periodycznych, reklamacja może dotyczyć także niedostarczenia lub opóźnienia w dostarczeniu danego wydania takiej publikacji.
Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko i adres pocztowy Usługobiorcy oraz:
• w przypadku Usług wymagających zarejestrowania - nazwę Konta (Login) Usługobiorcy;
• w przypadku Usług wymagających podania adresu e-mail - adres e-mail Usługobiorcy podany Usługodawcy.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Usługodawcę.

XI. Rozwiązanie umowy

W przypadku zakupu przez Usługobiorcę Usług o charakterze łączonym tzn. prenumeraty 
e-wydania, Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy z Usługobiorcą 
w terminie 14 dni od jej zawarcia.

Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych niewymagających zarejestrowania ulega rozwiązaniu na skutek zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Usługi.

Umowa o świadczenie Usług bezpłatnych lub płatnych wymagających zarejestrowania jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze Stron 
w dowolnym czasie z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenia dokonuje się poprzez przesłanie drugiej Stronie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres e-mail wskazany w części I Regulaminu, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługobiorca, bądź na adres e-mail podany przez Usługobiorcę, gdy wypowiedzenia dokonuje Usługodawca.

Umowa świadczenia odpłatnej Usługi rozwiązuje się z upływem okresu, za jaki opłacona została taka Usługa.
Usunięcie Konta Usługobiorcy nie skutkuje rozwiązaniem zawartych przez niego umów 
o świadczenie Usług.

Usługobiorcom będącym Konsumentami przysługuje prawo odstąpienia bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 14 dni od dnia zawarcia takiej umowy.

Konsument, który chce skorzystać́ z prawa odstąpienia od umowy, powinien poinformować 
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać́ z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Skorzystanie z powyższych wzorów nie jest obowiązkowe. Aby zachować́ termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu wszystkich dokonanych przez Konsumenta płatności.

XII. Postanowienia końcowe

Usługodawca ma prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych, z zastrzeżeniem zachowania praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę Usług odpłatnych.

Usługobiorcy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z 14 dniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmiany, poprzez podanie do wiadomości zestawienia zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji - przez co najmniej 14 dni.

Usługobiorcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług odpłatnych najpóźniej na 14 dni przed wprowadzeniem zmian Regulaminu. Oświadczenie Usługobiorcy 
w tym przedmiocie wymaga przesłania na adres e-mail: biuro@defence24.pl

Zmiana danych adresowych lub kontaktowych dotyczących Usługodawcy określonych 
w Regulaminie, ani zmiana adresu redakcji - nie stanowi zmiany Regulaminu.

Wszelkie pytania, opinie i wnioski oraz oświadczenia do Usługodawcy, Usługobiorca może kierować na adres e-mail: biuro@defence24.pl

Ewentualne spory powstałe między Usługobiorcą niebędącym Konsumentem a Usługodawcą, rozstrzygane będą̨ przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby D24.

Regulamin wchodzi w życie dnia 1.09.2021 r.

Zasady korzystania z portalu Defence24


I. Postanowienia wstępne.
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zamieszczania, przechowywania 
i rozpowszechniania komentarzy w Serwisie.
Serwis jest udostępniany Użytkownikom przez Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 113-285-75-83, REGON: 146224999.
Oprogramowanie, wygląd, układ funkcjonalny i elementy graficzne Serwisu oraz jego bazy danych i treści nie pochodzące od Użytkowników stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych lub/i innych praw przysługujących Defence24 lub/i innym osobom i podlegają ochronie prawnej.
Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie przez Użytkowników komentarzy 
w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Zamieszczenie komentarzy w Serwisie, a w szczególności przesłanie do Defence24 Formularza przeznaczonego dla korzystania z Usługi, jest równoznaczne z:
• potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
• złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
• wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne udostępnienie mu Usługi, po spełnieniu przez niego warunków określonych w Regulaminie;
• zawarciem przez Użytkownika z Defence24 umowy o korzystanie z Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie.

II. Słownik pojęć użytych w Regulaminie.
O ile z treści Regulaminu nie wynika nic innego, poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:
Użytkownik - oznacza osobę fizyczną korzystającą z Usługi na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem, jeżeli:
• posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, oraz
• korzysta z Usługi w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub aktywnością zawodową, w celach niezarobkowych oraz w celach nie związanych z działalnością promocyjną lub reklamową Użytkownika i/lub innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług.
Defence24 - oznacza Defence24 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000427851, NIP: 113-285-75-83, REGON: 146224999, kapitał zakładowy: 400.000,00 zł wpłacony w całości.
Portal Defence24 - oznacza portal internetowy prowadzony przez Defence24 w domenach internetowych, do których przysługują prawa Defence24, w szczególności w domenie internetowej deence24.pl.
Serwis - oznacza każdy Serwis internetowy udostępniany przez Defence24.
Formularz - oznacza stronę internetową w Serwisie, która umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie jego komentarza w Serwisie oraz zawarcie z Defence24 umowy o świadczenie Usługi.
Komentarz - oznacza zamieszczoną, przechowywaną i rozpowszechnianą w Serwisie przez Użytkownika opinię do danej treści Serwisu (w szczególności artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) lub/i komentarza innego Użytkownika Serwisu, stanowiącą własny pogląd Użytkownika.
Konto - oznacza konto w rozumieniu regulaminu dowolnej usługi udostępnianej przez Defence24.
Nick - oznacza wybrane przez Użytkownika oznaczenie Użytkownika, jakim posługuje się on dla oznaczenia autorstwa swojego komentarza.

III. Zasady korzystania z Usługi.
Serwis umożliwia Użytkownikowi zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie jego komentarzy na powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania 
i rozpowszechniania komentarza przez Użytkowników. Opinie Użytkowników rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika.
Użytkownik zamieszcza komentarze w Serwisie za pomocą odpowiedniego Formularza dostępnego w Serwisie, w którym powinien wpisać treść swojego komentarza i swój Nick oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu i wyrazić zgodę określoną w punkcie IV Regulaminu, z zastrzeżeniem zdania następnego.
Komentarz i Nick Użytkownika mogą zawierać taką ilość znaków (wraz ze spacjami i znakami przestankowymi), jaka została wskazana Użytkownikowi podczas wypełniania Formularza wskazanego w punkcie poprzednim Regulaminu.
Z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, komentarze zamieszczane, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie powinny spełniać następujące warunki:
• powinny dotyczyć wprost treści Serwisu (artykułu, informacji, zdjęcia, treści audiowizualnej) lub/i komentarza, do których zostały zamieszczone;
• powinny stanowić wypowiedzi merytoryczne, prowadzące do przekazania zrozumiałego i odnoszącego się do istoty sprawy poglądu Użytkownika, niezawierającego treści nasyconych emocjonalnie;
• nie mogą zawierać treści wpływających niekorzystne na zachowanie innych Użytkowników serwisu, nie prowadzących do merytorycznej dyskusji, w szczególności prowokujących lub nawołujących ich do zamieszczania poglądów agresywnych lub/i treści określonych w punkcie V.16 Regulaminu;
• nie mogą zawierać treści obarczających inne osoby niesprawdzonymi lub/i nieprawdziwymi lub/i bezpodstawnymi zarzutami;
• nie mogą zawierać treści naruszających lub mogących powodować naruszenie praw autorskich;
• nie mogą zawierać uwag/korespondencji adresowanej do redakcji Serwisu, która powinna być kierowana w sposób określony w punkcie V.17, VII i VIII Regulaminu;
• nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, w tym dobrego imienia Defence24;
• nie mogą zawierać treści niestosownych w kontekście informacji o śmierci lub chorobie lub nieszczęśliwym wypadku danej osoby;
• nie mogą zawierać jakichkolwiek treści reklamowych lub/i promocyjnych dotyczących Użytkownika lub/i innych osób lub/i jakichkolwiek towarów lub/i usług;
• nie mogą zawierać jakichkolwiek adresów internetowych lub łączy (odwołań, linków) do jakichkolwiek stron internetowych;
• nie mogą zawierać danych osobowych, teleadresowych lub/i adresów mailowych;
• komentarz nie może być zamieszczone przez Użytkownika wielokrotnie;
• komentarz nie może zawierać treści stanowiących bezpośredni atak na innych Użytkowników Serwisu;
• komentarze nie mogą stanowić łańcuszków składających się ze zbitek liter lub/i znaków interpunkcyjnych niestanowiących zrozumiałej treści;
• nie mogą zawierać treści będących spamem (nie związanych w ogóle z zamieszczeniem i prezentacją własnego poglądu) lub pozornie naśladujących prezentację własnego poglądu Użytkownika.
Komentarze zamieszczane są na wszystkich powierzchniach Serwisu przeznaczonych do zamieszczania i rozpowszechniania kmentarzy przez Użytkowników.
Komentarz zamieszczony i rozpowszechniany przez Użytkownika w Serwisie jest rozpowszechniana wraz z treścią Serwisu lub/i Komentarzem, do której została zamieszczona. W związku z tym, w przypadku usunięcia z Serwisu treści Serwisu lub komentarzy, do której Komentarz została zamieszczony, Defence24 jest uprawniona do podjęcia czynności określonych w punkcie VI.17 i VI.18 Regulaminu.
Ze względów technicznych, czas wysłania przez Użytkownika Formularza umożliwiającego korzystanie z Usługi nie jest tożsamy z czasem publicznego udostępnienia komentarza 
w Serwisie.
Rozpowszechniane przez Użytkowników w Serwisie komentarze będą nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez inne osoby.
Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia komentarze w Serwisie w imieniu własnym, na swoją rzecz i na swoją odpowiedzialność. Udostępnienie przez Defence24 Usługi ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych.
Korzystanie przez Użytkownika z Usługi, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Regulaminu, jest równoznaczne z:
• przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone, przechowywane i rozpowszechniane przez Użytkownika komentarze w Serwisie mogą być nieodpłatnie czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;
• wyrażeniem przez Użytkownika zgody na nieodpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie komentarzy Użytkownika przez inne osoby;
• przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że komentarze Użytkownika rozpowszechniane są wraz z Nickiem Użytkownika.

IV. Warunki korzystania z Usługi.
Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie komentarzy w Serwisie jest możliwe przez Użytkowników zalogowanych. Zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie komentarzy w Serwisie jako Użytkownik zalogowany wymaga dokonania następujących czynności przez Użytkownika (wszystkie czynności muszą zostać dokonane łącznie):
• założenia Konta Defence24;
• zalogowania się do Portalu Defence24;
• zaakceptowania postanowień Regulaminu;
Niezależnie od postanowień punktu IV.2 i IV.3 Regulaminu, korzystanie z Usługi może zostać uzależnione od dokonania określonych czynności przez Użytkownika, o czym Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie skorzystania z Usługi.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Defence24 dla celów związanych z korzystaniem z Usługi, dopasowania Usługi do zainteresowań Użytkownika, zapewnienia bezpieczeństwa Usługi, w tym wykrywania różnego rodzaju botów i nadużyć, jak również w celu wykonywania pomiarów statystycznych i udoskonalania Usługi tak, żeby spełniała oczekiwania Użytkowników.
Administratorem danych osobowych Użytkowników, w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), jest Defence24.
Szczegółowe zasady i informacje dotyczące przetwarzania przez Defence24 danych osobowych opisane są w Polityce Prywatności.
Użytkownik zobowiązany jest podać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik.
Podanie danych niezgodnych z prawdą uprawnia Defence24 do zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi.
Korzystanie z Usługi, a w szczególności przesłanie do Defence24 Formularza, jest równoznaczne z:
• złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o przyjęciu do wiadomości i akceptacji wszystkich postanowień Regulaminu;
• złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;

V. Prawa i obowiązki Użytkownika.
Defence24 dołoży starań, aby korzystanie z Usługi było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Defence24 nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Usługi. Ponadto oprogramowanie Serwisu i Formularze mogą wymagać określonych konfiguracji komputera Użytkownika.
Ryzyka związane z korzystaniem z sieci Internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi, wprowadzanych przez Defence24 do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Defence24 podaje w Polityce prywatności dostępnej z głównej strony internetowej Portalu Defence24.
W celu zbierania informacji o Użytkownikach, Defence24 stosuje pliki zwane "cookies". Cookies oznaczają pliki tekstowe, które serwer zapisuje na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik zostanie rozpoznany przy ponownym połączeniu.
Defence24 używa cookies do zapamiętania informacji o Użytkownikach, w celu weryfikacji i rozwoju swojej oferty serwisów internetowych i usług, udostępniania spersonalizowanych świadczeń na rzecz Użytkowników. Cookies są wykorzystywane przez Defence24 także w celach statystycznych (tworzenie statystyk dla potrzeb Defence24 i w ramach współpracy z kontrahentami, w tym reklamodawcami), związanych z prezentacją reklam w Portalu Defence24, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej reklamy oraz w celu prezentacji reklam w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców, a także związanych z ankietami przeprowadzanymi na stronach internetowych Portalu Defence24, w szczególności, aby uniknąć wielokrotnej prezentacji temu samemu odbiorcy tej samej ankiety oraz aby prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.
Cookies są ustawiane w trakcie korzystania z serwisu internetowego i w żaden sposób nie niszczą systemu w urządzeniu końcowym Użytkownika ani nie wpływają na jego sposób działania, w szczególności nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
Każdy Użytkownik może sprzeciwić się umieszczaniu cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia tego mechanizmu udostępnianej w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. Sposób wyłączenia możliwości przechowywania cookies w przeglądarkach internetowych podają producenci tych przeglądarek. Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu Defence24. Szczegółowe zasady i informacje dotyczące plików cookies opisane są w Polityce Prywatności.
Bez uprzedniej zgody Defence24, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usługi.
Użytkownik zobowiązany jest do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania w Serwisie wyłącznie komentarzy spełniających warunki określone w Regulaminie. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Defence24 z tytułu zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania przez Użytkownika komentarzy nie spełniających warunków określonych w Regulaminie.
Użytkownik zobowiązany jest posiadać wszelkie prawa do zamieszczanych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie komentarzy w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, przechowywanie i rozpowszechnianie w Serwisie oraz bezpłatne czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby, w tym zobowiązany jest posiadać autorskie prawa majątkowe do tych komentarzy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.). Zaakceptowanie Regulaminu jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez Użytkownika prawo do komentarzy oraz prawo do zezwalania na czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie tych komentarzy przez inne osoby na warunkach określonych w Regulaminie jest niczym nieograniczone.
Korzystanie z Usługi, a w szczególności złożenie oświadczenia o akceptacji Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że komentarze Użytkownika nie naruszają praw autorskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631 ze zm.) ani wszelkich innych praw osób trzecich w rozumieniu właściwych przepisów. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Defence24 z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich lub jakichkolwiek innych praw do komentarzy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie.
Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do komentarzy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
Użytkownik zobowiązany jest dopełnić wszelkich prawem wymaganych czynności niezbędnych do zamieszczania, przechowywania i rozpowszechniania komentarzy w Serwisie oraz do zezwalania na ich czytanie lub/i ocenianie lub/i opiniowanie przez inne osoby zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
W przypadku, gdy Użytkownik nie jest twórcą komentarzy lub jest współtwórcą komentarzy winien posiadać na podstawie umowy zawartej z osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do treści komentarzy lub/i z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (jeżeli takie pośrednictwo jest wymagane przez właściwe przepisy prawa) prawo do zamieszczenia, przechowywania i rozpowszechniania komentarzy w Serwisie oraz do zezwalania innym osobom na ich czytanie lub/i oceniania lub/i opiniowanie na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik zobowiązany jest - przed zamieszczeniem komentarzy w Serwisie, której nie jest twórcą lub której jest współtwórcą - do skontaktowania się z osobami lub organizacją wymienioną w zdaniu poprzednim, ustalenia zasad zamieszczenia i rozpowszechniania komentarzy w Serwisie oraz do zawarcia z nimi stosownych umów. Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie żadnych komentarzy, której nie jest twórcą lub której jest współtwórcą bez uprzedniego ustalenia z osobami i stosownymi organizacjami wskazanymi w niniejszym punkcie Regulaminu zasad zamieszczenia i rozpowszechniania komentarzy w Serwisie, w tym opłat za jej rozpowszechnianie, które winien uiścić tym osobom i organizacjom z tego tytułu. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Defence24 z tytułu roszczeń osób trzecich, którym przysługują jakiekolwiek prawa do komentarzy zamieszczonych, przechowywanych i rozpowszechnianych przez niego w Serwisie oraz roszczeń organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.
Użytkownik zamieszcza, przechowuje i rozpowszechnia komentarze w Serwisie we własnym imieniu, na własną rzecz i na własną odpowiedzialność. Udostępnienie przez Defence24 Usługi w Serwisie ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że Defence24 nie zamieszcza, nie przechowuje i nie rozpowszechnia komentarzy Użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to Użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.
Użytkownik nie może zamieszczać w Serwisie komentarzy i Nicków, które będą zawierały: treści sprzeczne z prawem obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, adresy internetowe lub łącza (odnośniki, linki) do jakichkolwiek stron internetowych, treści naruszające prawa Defence24 i prawa osób trzecich, dobra osobiste, obraźliwe, wulgarne lub zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujące do przemocy lub posiadające charakter pornograficzny, wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu, stanowiące materiały informacyjne lub reklamowe lub promocyjne Użytkownika lub/i innych osób lub/i towarów lub/i usług. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia szkody poniesionej przez Defence24 z tytułu naruszenia przez Użytkownika postanowień zdania poprzedniego.
Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Usługi. Usunięcie przez Użytkownika komentarzu z Serwisu jest możliwe poprzez wysłanie do Defence24 odpowiedniego oświadczenia o rezygnacji z korzystania z Usługi. Oświadczenie wskazane w punkcie poprzednim powinno zostać wysłane na adres poczty elektronicznej kontakt@defence24.pl i powinno zawierać w szczególności Nick Użytkownika, czas i datę zamieszczenia komentarza, nazwę Serwisu i oznaczenie (np. tytuł) treści, do której komentarz został zamieszczony. Defence24 usunie z Serwisu komentarz Użytkownika w terminie do siedmiu dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim. Postanowienie zdania poprzedniego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku komentarzy zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia komentarza o określonej treści wynika z obowiązujących przepisów prawa, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Defence24 jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do komentarzy Użytkownika w Serwisie.

VI. Zakres odpowiedzialności i prawa Defence24.
Defence24 jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu lub/i lub/i Usługi lub/i Formularzy, jeżeli jest to spowodowane: koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
przyczynami niezależnymi od Defence24 (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu lub/i Usług.
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub/i komentarzy Użytkowników spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Defence24.
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usługi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi nastąpiło z winy nieumyślnej.
Defeence24 nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej).
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet oraz za treść komentarzy i Nicków Użytkowników, w tym za podane w nich jakiekolwiek dane (w tym dane osobowe) lub/i informacje.
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usługi w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
Defence24 zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika (w tym danych osobowych) i treści jego komentarzy uprawnionym osobom lub organom, jeżeli obowiązek udostępnienia tych danych i treści uprawnionym osobom lub organom wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Defence24 może odmówić Użytkownikowi świadczenia Usługi, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w sytuacji w której Użytkownik korzysta z Usługi w sposób sprzeczny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub wynikających z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Defence24 zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Defence24 zastrzega sobie prawo do zmiany szaty graficznej lub/i układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Defence24 zastrzega sobie prawo do rozbudowy lub/i zmian form i zakresu korzystania z Usługi, bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników.
Defence24 zastrzega sobie prawo do rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi) w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technicznych lub/i organizacyjnych, w tym ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia określonego w zdaniu następnym. Defence24 poinformuje Użytkowników o rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi poprzez zamieszczenie stosownego oświadczenia Defence224 na stronach internetowych Serwisu.
Portal Defence24, Serwisy jak i Usługa są dostępne jako całość i jako całość stanowią utwór do którego wszelkie prawa przysługują Defence24.
Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z Regulaminu jest prawo polskie, bez względu na miejsce zamieszkania Użytkownika. Miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Usługi jest miejsce, w którym Defence24 ma siedzibę. Usługa w Serwisie jest świadczona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, w którym Defence24 ma siedzibę. Wszelkie spory wynikające ze stosunków prawnych wynikających z Regulaminu pomiędzy Defence24 i Użytkownikiem podlegają jurysdykcji sądów polskich i będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
Wyłącznym źródłem zobowiązań Defence24 jest Regulamin oraz przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Defence24 jest uprawniona do zablokowania (uniemożliwienia) dostępu do komentarza Użytkownika lub/i zaprzestania świadczenia Użytkownikowi Usługi w następujących przypadkach:
• naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub/i postanowień Regulaminu;
• cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Defence24 danych osobowych Użytkownika dla celów korzystania z Usługi;
• w przypadku udostępnienia Defence24 danych osobowych niezgodnych z prawdą;
• w przypadku otrzymania przez Defence24 urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze zamieszczonej, przechowywanej i rozpowszechnianej w Serwisie komentarzu Użytkownika;
• w przypadku niespełniania przez Użytkownika postanowień punktu II.2 Regulaminu;
• w przypadku rezygnacji z udostępniania i świadczenia Usługi (zamknięcia Usługi);
• w przypadku usunięcia treści Serwisu lub/i komentarza, do której komentarz Użytkownika został zamieszczony, zgodnie z punktem III.8 Regulaminu.
W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi Użytkownikowi, Defence24 usunie komentarz Użytkownika z serwera Defence24. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku komentarzy zabezpieczonych na żądanie uprawnionej osoby lub organu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub/i gdy obowiązek zabezpieczenia komentarza o określonej treści wynika z przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, że w takich przypadkach Defence24 jednocześnie blokuje (uniemożliwia) dostęp do komentarza Użytkownika.
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego hasła, za pomocą którego loguje się do swojego Konta. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła określonego w zdaniu poprzednim nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Defence4 lub przyczyn, za które Defence24 ponosi odpowiedzialności na mocy przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Defence24 informuje, że ze starannością przyjmuje i rozpatruje każdą otrzymaną przez Defence24 wiadomość dotyczącą bezprawnego charakteru komentarza zamieszczonego i przechowywanego w Serwisie.
VII. Korespondencja.
Użytkownik powinien kierować wszelką korespondencję w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza kontaktowego.
Defence24 nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wysłania korespondencji do Użytkownika na skutek podania przez niego błędnego lub nieprawdziwego adresu poczty elektronicznej bądź na skutek utraty przez niego możliwości korzystania z danego adresu poczty elektronicznej i nie udostępnienia Defence24 nowego adresu poczty elektronicznej, na który korespondencja powinna być kierowana.
Defence24 kieruje korespondencję do zgłaszającego, określonego w punkcie VI.22 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej, jaki zostanie udostępniony jej przez zgłaszającego lub z którego otrzymała korespondencję od zgłaszającego.

VIII. Reklamacje.
Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usługi za pomocą Formularza kontaktowego.
W sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu do komentarzy Użytkownika w Serwisie, Użytkownik zalogowany w chwili zamieszczania komentarzy w Serwisie powinien kierować reklamacje na adres poczty elektronicznej, z którego wysłano powiadomienie o zablokowaniu dostępu do komentarzy Użytkownika, w terminie 7 (siedmiu) dni od wysłania powiadomienia do Użytkownika. W treści reklamacji, Użytkownik powinien podać w szczególności swój Nick, czas i datę zamieszczenia komentarzy, nazwę Serwisu i oznaczenie (np. tytuł) treści, do którego komentarz został zamieszczony. Postanowienie zdania pierwszego niniejszego punktu Regulaminu nie ma zastosowania w przypadku, gdy zablokowanie dostępu do komentarzy Użytkownika następuje bez powiadomienia Użytkownika. W przypadku wskazanym w zdaniu poprzednim, Użytkownik zalogowany do Portalu Defence24 w chwili zamieszczenia komentarzy w Serwisie, powinien kierować reklamacje w sprawach związanych z zablokowaniem (uniemożliwieniem) dostępu do komentarzy Użytkownika w Serwisie zgodnie z postanowieniami punktu VIII.2 Regulaminu.
Defence24 rozpatruje reklamacje w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne 14 (czternaście) dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. Defence24 poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji, wskazując okres, o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem 7 (siedmiodniowego) okresu, o którym mowa w pierwszym zdaniu niniejszego punktu Regulaminu. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Defence24 o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni roboczych i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
Odpowiedź na reklamację Defence24 kieruje na adres Użytkownika wskazany w punkcie VII.4 Regulaminu.

IX. Zmiany Regulaminu.
Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
Regulamin jest udostępniany Użytkownikom nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronach internetowych Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie i odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści w każdej chwili.
Defence24 zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i są wiążące dla Użytkownika po opublikowaniu tych zmian na stronie internetowej Serwisu (w szczególności poprzez opublikowanie treści Regulaminu zawierającego zmiany), o ile nie zastrzeżono inaczej.
Dalsze korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami postanowień Regulaminu oraz złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich zmian Regulaminu.
Postanowienia Regulaminu sprzeczne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu obowiązującego prawa. Konsumenci są ponadto uprawnieni do korzystania z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową.